มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2558 (หลักสูตร 6 ปี)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2558 (หลักสูตร 6 ปี) ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 มคอ1_เภสัชศาสตร์_ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพประจำปีครั้งที่ ๒ 2nd ANHPERF

การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ ANHPERF จัดขึ้น เพื่อกาหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพทุกสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สาธารณสุข เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบัด สัตวแพทย์ และแพทย์แผนไทย มีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรวิชาชีพสุขภาพ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาการศึกษาบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกสาขาวิชาชีพ สถาบัน องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนจากทุกภาคส่วน กาหนดนโยบายจากหลักฐานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษา โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาเป็นลาดับแรกๆ เช่นเดียวกับการปฏิรูปสถาบันการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหัวข้อหลักในการประชุมครั้งแรก โดยทางคณะอนุกรรมการจัดการประชุมได้กาหนดหัวข้อหลักการประชุมครั้งนี้ คือ “ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่สมรรถนะและหัวใจ” “Instructional

คู่มือการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital Manual)

อนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ที่มี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นประธาน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เห็นชอบในหลักการให้มีการดำเนินการโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital RDU Hospital) ขึ้น เพื่อให้เกิดการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสร้างให้เป็นระบบงานปกติ รวมทั้งสร้างความตื่นตัวให้โรงพยาบาลต่อเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทั้งเป็นการบูรณาการกลไกและเครื่องมือสำคัญที่มีบทบาทในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ นี้ให้สามารถดำเนินไปสู่ป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสนอให้มีการประเมินเพื่อให้รางวัลแก่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯและจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ เพื่อยกย่องโรงพยาบาลที่มีการดำเนินการเป็นตัวอย่างที่ดีและถือเป็นแบบอย่างต่อไป รวมทั้งได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital Manual) หรือ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เวปไซด์ของอย.ตามลิงค์ต่อไปนี้: http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/files/RDU%20final_220615.pdf

พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2558 แล้ว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://pect.pharmacycouncil.org/wp-content/uploads/2015/04/file_1172.Pharmacy_V2.pdf

The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP-2015)

The 15th Asian Conference on Clinical Pharmacy (ACCP-2015) ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม The Ambassador Bangkok and Convention Center สุขมวิท 11 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม และสมาคมวิชาชีพเภสัชกรรมต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม ACCP-2015 จากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียประมาณ 800-1000 คน

เอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจการแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. ยา

เอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจการแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. ยา ประเด็นหลักที่ต้องแก้ไขในร่าง พ.ร.บ. ยา พ.ศ. … ฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย สภาเภสัชกรรม ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) [ธันวาคม ๒๕๕๗] เอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. ยา